Kontakt

Kvalitet & miljö

Lingbo miljö

För oss kommer omsorgen om miljön naturligt. Trä är ett naturligt och förnyelsebart material. Lingbo Kulturfönster tillbringar många år i skogen innan tallen tas ned och förs vidare till fabriken. Ett växande träd tar upp omkring ett ton koldioxid för varje kubikmeter trä som bildas. Lingbo Kulturfönster har lång livslängd, men när ett fönster väl är uttjänt går träet att återvinna till energi.

Hantverksmässig tillverkning utan lösningsmedel

I vår vardag är miljöarbetet en självklar del, det är av största vikt att bidra till en hållbar natur och en ansvarsfull arbetsmiljö. Det är en av anledningarna till att vi under de senaste två decennierna arbetat med vattenburen färg och impregnering, vilket inte är så vanligt i Sverige. Även vårt kitt är fritt från lösningsmedel och silikon. Det är bra både för oss människor och miljön.

Lingbo Kulturfönster har lång livslängd

Ett fönsters livslängd är givetvis alltid beroende av skötsel och underhåll, men Lingbo Kulturfönster har de bästa förutsättningarna för ett långt och friskt liv tack vare det fina virket och den hantverksmässiga tillverkningen. Med händerna tillverkar vi fönster som inte behövas tas ut.

Stamblock av tall för högsta kvalitet

Lingbo Kulturfönster håller hög kvalitet tack vare vår omsorg i valet av virke, konstruktion och behandling. Våra fönster tillverkas av stamblock, precis som i äldre tider. Stamblock är de finaste rotstockarna av furu som används när kvalitetskraven är som högst. En av de viktigaste faktorerna i valet av stamblock är att beståndet är tillräckligt gammalt. Den totala åldern i beståndet ska vara över 100 år för att kvistarna ska ha hunnit övervallas, det vill säga att såren efter kvistarna har täckts med ved.

Trä från stamblock är friskt, fullmoget och tätvuxet, vilket gör det formstabilt och hårt. Träet har god beständighet mot röta men vi skyddar fönstret ytterligare med impregnering.

Vi är miljöcertifierade enligt standard SS-EN ISO 1300:2004 och vårt kvalitetssystem är certifierat enligt ISO 9001. Det betyder att kvalitetsmålen är tydliga och mätbara. Det betyder också att vi ständigt söker nya förbättringsmöjligheter.

Garanti

Garantiåtagande
Lingbo Kulturfönster åtar sig att avhjälpa fel som omfattas av nedan stående garanti. Härutöver tillkommer det ansvar för produkten som ålägges tillverkaren enligt gällande regelverk*.

Garantiförutsättningar
För att nedanstående garantiåtagande skall uppfyllas förutsättes att den av Lingbo Kulturfönster utfärdade monterings- och skötselanvisningen noggrant efterföljs. Lingbo Kulturfönster ersätter inte skada som uppkommit på grund av felaktig montering eller bristande underhåll, ej heller skada förorsakad av att produkten utsatts för yttre påverkan eller onormal hantering. Vidare gäller ej garantin efter reparation som inte initierats av Lingbo Kulturfönster. Kontrollmärket får ej avlägsnas eller målas över.

Produktgaranti
Lingbo Kulturfönster lämnar följande garantier på fönster och dörrsnickerier med isolerglasruta:

10 års garanti
• På fönstret/fönsterdörrens funktion
• Mot kondens mellan glasrutor
• Mot rötskador i virket, vid ytbehandlade produkter från fabrik

*Vår försäljning till återförsäljare regleras i nuläget av ABM